För några dagar sedan meddelade regeringen att man lämnat en lagrådsremiss med olika förändringar som kommer ur Skolkommissionens förslagskatalog. En del frågor utreds fortfarande, eller kommer att utredas men det första paketet kommer alltså nu.

Läs här min analys av Skolkommissionens förslag när de offentliggjordes i april 2017.

Det som kommer nu är främst två lagändringar som har direkt betydelse för waldorfskolorna:

  • Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.
  • Huvudmännen för förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan ska aktivt verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter. Rektorn för en förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola bör, inom givna ramar, ha ett ansvar för att verka för en allsidig social sammansättning av undervisningsgrupper.

Den andra punkten riktar sig kanske främst till större huvudmän, kommuner och skolkoncerner. Det är svår att se hur detta i praktiken ska gå till i en liten friskola. I varje fall innan kösystemet ändras (vilket utreds vidare). Det finns ju inte mycket att spela med om man vill agera för att skapa en allsidig social sammansättning av elever.

Frågan av Skolchefen fanns med i Skolkommisionens betänkande, men det var virrigt och juridiskt oklart hur man tänkte sig. Nu återkommer regeringen med ett ganska enkelt och rakt besked som ska börja gälla till årsskiftet 2018/2019.

Förslaget innebär att huvudmannen (föreningens eller stiftelsens styrelse) ska utse en tjänsteperson som kallas skolchef och som är rektors chef. Idag fungerar oftast styrelsens ordförande som den personen men nu regleras terminologin och ansvaret tydliggörs. För waldorfskolorna är det nästa steg i att styrkedjan blir reglerad, efter rektorsfunktionen i skollagen 2010.

Konsekvensen blir, som jag påpekat flera gånger tidigare, bland annat här, att kravet på huvudmannens kompetens och organisation ökar ytterligare,något som ytterligare talat för sammanslagningar av huvudmän eller nedläggning av verksamheter. Naturligtvis kan formellt sett en förälder eller lärare fortfarande vara styrelseordförande och skolchef men personens kompetens och tid för uppdraget kommer granskas noggrannare i samband med inspektionsärenden. Den lösning som redan idag finns på en del större skolor, en deltidsanställd ordförande, kommer att bli vanligare.

Örjan Liebendörfer


1 Comment

Dags att tänka nytt om hur vi driver waldorfpedagogiska verksamheter – Waldorf Online · 28/02/2018 at 08:14

[…] även här om förändringar i lagstiftningen […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *