Av Christine Liebendörfer

Några kanske tycker att skolan alltid gjort extra anpassningar för elever med olika svårigheter. I viss mån stämmer det. Till exempel har synskadade elever fått sitta långt fram, elever med hörapparat fått sitta nära läraren och elever som behövt rullstol har fått bänk/bord anpassat. Det här är individuella extra anpassningar och anses självklara. Men finns det mer generella extra anpassningar som alla elever kan ta del av oavsett om de har fått en dyslexi/ADHD/autismdiagnos?

Så här skriver Skolverket om Extra anpassningar:

”Stöd i form av extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig. Det måste inte fattas några formella beslut för att göra anpassningar.

Några exempel på extra anpassningar:

* ett särskilt schema över skoldagen

* ett undervisningsområde förklarat på annat sätt

* extra tydliga instruktioner

* stöd att sätta igång arbetet

* hjälp att förstå texter

* digital teknik med anpassade programvaror

* anpassade läromedel

* någon extra utrustning

* extra färdighetsträning

* enstaka specialpedagogiska insatser

De Extra anpassningarna ska dokumenteras. I de årskurser där man gör skriftliga individuella utvecklingsplaner ska extra anpassningar sammanfattas i dem. Extra anpassningar ska inte skrivas in i eventuella åtgärdsprogram”.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/extra-anpassningar-och-sarskilt-stod

I waldorfpedagogiken arbetar lärare med att berätta olika moment från ämnena för eleverna. I ämnet geografi till exempel berättar läraren om ett land och eleverna antecknar och illustrerar. Dag för dag växer ett periodhäfte fram – vi säger att eleverna tillverkar sin egen lärobok. Naturligtvis kan eleverna skriva texter på olika sätt men det vanligaste är nog att läraren berättar en stor del av lektionen. När läraren förmedlar stoffet på sitt alldeles egna sätt skapas förhoppningsvis inre bilder hos eleverna. Genom återblicken under morgonlektionen kommer eleverna åter in i ämnet och repeterar gårdagens nya kunskaper.

Att finna vilka extra anpassningar som behövs i en klass kräver god kännedom om elevernas förmågor. Läraren behöver bli kreativ, hon får ”genomtränga sig med skapande fantasi”. Om läraren gestaltar sin undervisning med extra anpassningar som finns tillgängliga för alla elever är det sannolikt att lärandet kan bli mer optimalt. Det blir inte stigmatiserande för eleverna att behöva hjälp i sitt lärande och läraren riskerar inte att bli utbränd av att hela tiden behöva uppfinna nya typer av extra anpassningar. De extra anpassningarna finns där tydligt från början för både eleverna och deras vårdnadshavare. Om de extra anpassningarna sedan används – det kan bara eleverna bestämma. Ingen lärare kan tvinga någon elev. Lärarna kan bara visa och stötta – ”skärpa sin känsla för själsligt ansvar”.

Om extra anpassningar inte hjälper behöver man fundera på om en särskild undervisningsgrupp behöver ordnas. Ett bra system är att ha åldersintegrerade särskilda undervisningsgrupper. Många elever behöver inte vara i särskild undervisningsgrupp hela skoldagen. Ett tydligt schema för eleven vilka lektioner hen ska delta i särskild undervisningsgrupp planeras och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Det skulle vara roligt att höra vilka andra generella extra anpassningar som görs. Hur gör lärare i olika ämnen i årskurs 7 – 12 i waldorfskolan? Skriv till waldorfbloggen.nu och berätta!

Exempel på extra anpassningar under en geografiperiod i klass 8:

1. Skriva rent del av diktamen (men skriva hela under själva diktamen)

2. Skriva av kortare texter istället för att anteckna (texterna står med fet, kursiverad stil sist i Geografidokumentet, se waldorfbloggen.nu)

3. Rita färre bilder – koncentration på kartorna

4. Extra tid för det skriftliga provet/muntligt prov

5. På namngeografiproven behöver endast rätt siffra skrivas vid rätt plats

6. Schema för periodens innehåll läggs ut på Schoolsoft första perioddagen (se waldorfbloggen.nu)

7. Övningskartor för namngeografin delas ut första perioddagen

8. Se terra (gratisapp) rekommenderas (utanför skoltid)

9. Möjlighet att skriva periodhäftet på dator (utanför skoltid)

10. Användning av chrome books vid vissa uppgifter

11. Användning av talsyntes (kunna tala in så att det blir skriven text)

12. Kunna lyssna på texterna

13. Kunna se om kortfilmer (5 – 10 minuter/film) från youtube

14. Tydlig struktur av lektionen, vad som görs först, sen osv skrivs upp

15. Återblick varje dag med powerpoint/kortfilmer från youtube

16. Möjlighet att spela in lektioner

17. Fota av text på tavlan

18. Få tillgång till powerpoints som visats på lektionerna

19. Digital lärobok och/eller lärobok


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *