Efter lång väntan kom så så svaret från Jan Björklunds stab på vår fråga hur FP ställer sig till Waldorflärarhögskolans situation:
Hej Örjan
Tack för ditt brev angående Waldorflärarhögskolan. Jag har, som medarbetare i den politiska staben, blivit ombedd att svara på ditt brev.
Pedagogisk mångfald är viktig i ett modernt utbildningsväsende. Högt ställda krav på kvalitet och likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever är dock av högsta vikt oavsett pedagogisk inriktning.
Regeringen beslutade den 25 oktober att lärar- och förskollärarutbildningarna vid Waldorflärarhögskolan ska berättiga till studiestöd från och med den 25 oktober 2012. Regeringen anser det angeläget att studenterna vid Waldorflärarhögskolan kan finansiera sina studier och eventuella undervisningsavgifter med studiemedel. För ett beslut om att studiestöd får lämnas krävs att utbildningen är ställd under statlig tillsyn. Därför har regeringen också beslutat om att Waldorflärarhögskolan ska ställas under Högskoleverkets tillsyn från samma datum.
För att försörja Waldorfskolor och Waldorfförskolor med lärare och förskollärare finns flera alternativa vägar. En är att Waldorflärarhögskolan eller någon annan utbildningsanordnare inom området ansöker om examenstillstånd för någon eller några av de nya lärar- och förskollärarexamina. Högskoleverket bedömer då om utbildningen uppfyller de kvalitetskrav som ställs för att examenstillstånd ska kunna beviljas, och tillstånd får lämnas endast om utbildningen uppfyller bl.a. de krav som uppställs på utbildning i 1 kap. högskolelagen.
Utbildningsanordnare inom området har även möjlighet att söka samarbete med något eller några av de lärosäten i Sverige som fått examenstillstånd och som kommer att bedriva lärar- och förskollärarutbildning. I styrdokumenten för den nya lärarutbildningen finns inga hinder för att integrera till exempel Waldorfpedagogik i utbildningen. Det är dock upp till varje lärosäte att avgöra vilken profil man vill ge sin utbildning och vilka samarbeten man vill ingå i.
Med vänliga hälsningar

Emma Söderberg Majanen
Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published.