Från Waldorflärarhögskolan når oss följande besked:

WLH har i ett sista försök att tillmötesgå förskolornas och skolornas utbildningsbehov mån 29/10 fattat följande beslut:
WLH har, mot bakgrund av regeringsbeslut ang. studiemedelsrätt, beslutat att höja studieavgifterna. WLH har beslutat att fortsätta bedriva utbildningar under förutsättning att studentantalet är tillräckligt trots höjda avgifter. WLH har beslutat att minska antalet tjänster på utbildningssidan för att minska på utgifterna.
WLH har beslutat upprätta ett utvecklings- och kompetenscentrum som arbetar för att långsiktigt bedriva utbildningar på akademisk nivå och som är offentligt finansierade. Detta centrum bekostas av externa medel.
Om utbildningsdelen inte bär sig ekonomiskt kommer den att avvecklas. Utvecklings- och kompetenscentret kommer dock i så fall att fortsätta arbeta för att återupprätta utbildningarna och utveckla dem till en akademisk nivå.


Vi gläder oss åt ambitionen att fortsätta vägen mot forskning och akademisk utbildning. Det är med säkerhet en riktig och nödvändig strategi för att utveckla waldorfpedagogiken i Sverige och ytterligare stärka dess position.

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *