Regeringen har idag beslutat att studerande vid Waldorflärarhögskolans (WLH) förskollärar- och lärarutbildningar ska ha rätt till studiemedel fr.o.m. den 25 oktober 2012. För att studiestöd ska kunna lämnas krävs att en utbildning är ställd under statlig tillsyn. Därför har regeringen också beslutat om att WLH ska ställas under Högskoleverkets tillsyn. Regeringen har beslutat avslå WLH:s ansökan om offentlig finansiering/utvecklingsbidrag. WLH kommer efter sitt styrelsemöte 29 oktober att informera om vilka konsekvenser regeringens beslut får för WLH:s fortsatta verksamhet.

I korthet betyder det att Waldorflärarhögskolan nu åter måste överväga om verksamheten kan drivas vidare baserat på de försäkringar som skolor och stiftelser garanterat. 

Det är tragiskt att alliansregeringen därmed inte varit beredd att lyssna på den opinion av väljare som med rätta anser att deras val av skola och pedagogik ska vara lika mycket värd som andra föräldrars. Regeringen sällar sig till de krafter som vill se likformighet istället för pluralism. För partier som under många år stått bakom waldorfskolornas strävan efter frihetsrum är det ett svek som döljs bakom byråkratiska argument. Det är nu upp till väljarna att avgöra om vi accepterar bristen på vilja att stå upp för politiska och ideologiska ideal. 
Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *